Stanje na Vašem računu se briše, dakle ako ste npr. imali 10 kn na saldu, isti će se izbrisati.